| < Maj 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zakładki:
A tutaj znajdą Państwo
A tu dla Państwa
Zapraszam do poznania i lektury publikacji
Zapraszam do Salonów medium źródłowego projektu KODEKSU ETYCZNEGO NAUCZYCIELA:
Tagi
poniedziałek, 13 marca 2017
Projekt ,,Kodeksu etycznego nauczyciela” - w Ministerstwie Edukacji NarodowejJak poinformował dr Ferdynand Froissart, autor projektu ,,Kodeksu etycznego nauczyciela”, opracowanym w Ogólnopolskim Ośrodku Edukacji Narodowej  KS ,,Civitas Chrisiana”, któremu przewodniczy,   ten dokument został  skierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej  przez  byłego wiceministra kultury posła RP Jarosława Sellina.  

Bożena Skomorowska z Biura Prasowego MEN wyjaśniła, że  minister Katarzyna Hall przekazała go  wszystkim członkom ministerialnego zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli.

,,Pani  Minister jest zwolenniczką wskazania nauczycielom, jakiej postawy się od nich oczekuje. Podczas posiedzenia ministerialnego zespołu ds. statusu zawodowego opracowującego nową >>Kartę Nauczyciela<< stwierdziła: >>Jeśli istnieją dobre praktyki, i dobre przykłady dyskusji jakichś  środowisk, to być może jednak warto do nich sięgnąć. Chcemy dbać o prestiż nauczyciela, chcemy go wzmacniać<

Treść Kodeksu etycznego nauczyciela, projektu OEN, a także Kodeksu ucznia, bardzo precyzyjnie dopracowanych,  odsłaniają treści ważne, wskazują nie tylko na propozycje, lecz również na  sposób podejścia przez Autora obu kodeksów do roli i  zawodu nauczyciela oraz  do środowiska uczniów, do każdego  ucznia, do rodziców. Wiele kwestii szczegółowych, związanych z edukacją, aktualnymi regulacjami, projektami zmian -  to obszerne pole różnorodnej problematyki. 

Dla Państwa, Czytelników Gazety Autorskiej ,,IMPRESJee” oraz dwóch witryn  poświęconych projektom: Kodeksu etycznego nauczyciela oraz Kodeksu ucznia, dla wszystkich zainteresowanych tym, co się dzieje w zakresie regulacji dotyczących środowiska edukacji, a zwłaszcza mających wpływ i podejmujących decyzje prawne w tym zakresie, na najwyższym pułapie stanowienia prawa oraz form pokrewnych,  projekty obu kodeksów zapewne  mogą być materią do wielu przemyśleń i konfrontacji  z rzeczywistością szkolną  -  tą pożądaną, proponowaną,  a tą, która stanowi obraz praktyki, wymagającej wielu jeszcze starań o rozwój, dla  środowiska będącą ,,obiektem” wielkiej troski i niepokoju.

Stefania Golenia Pruszyńska

(Publikacja znowelizowana.  Patrz też:  Gazeta Autorska ,,IMPRESJee”).


niedziela, 06 lutego 2011
Kodeks etyczny nauczyciela, projekt opracowany przez dr. Ferdynanda Froissarta

Ogólnopolski Ośrodek Edukacji Narodowej KS ,,Civitas Christiana” Gdańsk 2009

KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA

 Niniejszy projekt ,,Kodeksu etycznego nauczyciela” powstał pod kierownictwem dr. Ferdynanda Froissarta – wicekuratora gdańskiej oświaty w latach 1990 – 1996 przy szerokiej współpracy – na zasadzie pełnego wolontariatu - z politykami, urzędnikami administracji samorządowej i rządowej, związkowcami, z działaczami organizacji pozarządowych, nauczycielami akademickimi, dyrektorami i nauczycielami szkół oraz duchownymi. Wymienione poniżej osoby w sposób szczególny przyczyniły się do opracowania niniejszego projektu: prof. dr hab. Jan Godlewski, prof. zw. PG - sprawujący obecnie funkcje prorektora Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski - pisarz, historyk literatury na Uniwersytecie Gdańskim, n. dypl. mgr Ewa Łowkiel – wiceprezydent Gdyni, Antoni Szymański – członek Komisji do Spraw Rodzin przy Episkopacie Polskim, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Sadowych, b. senator RP, mgr Wademar Jaroszewicz –- przew. Pomorskiego Oddziału ,,Civitas Christiana”, mgr Adam Krawiec - dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, mgr Elżbieta Lamparska – wicedyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, n. dypl. dr Barbara Froissart, n. dypl. mgr Piotr Gierszewski – gdański radny, przew. Gdańskiej Komisji Edukacji, b. dyr. szkoły, mgr Krystyna Rzewuska-Sakowicz – represjonowana za nauczanie niezakłamanej historii w szkole średniej, n. dypl. dr inż. Jerzy Wiśniewski - dyr. Wydz. Diagnoz i Analiz Edukacji kuratorium oświaty w Gdańsku, b. dyr. szkoły, komandor dr Ignacy Gloza – pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Marynarki Wojennej, przedstawiciel Polski w Komitecie Naukowym Centrum Badan podwodnych NATO w La Spezia we Włoszech, dr Zbigniew Turzyński – ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, mgr Zofia Kuropatwińska - członkini Komitetu Założycielskiego NSZZ ,, Solidarność  Oświaty” powstałej w wyniku porozumień sierpniowych w 1980 r., mgr Wojciech Książek – wiceminister edukacji w rządzie Jerzego Buzka, przew. RS O i W NSZZ - ,,Solidarność”, n. dypl. Bożena Brauer – przew. K M PO i W NSZZ ,,S” w Gdańsku wraz z zespołem doświadczonych nauczycieli, red. naczelna "IMPRESJee" Gazety Autorskiej www.impresjeee.blox.pl  Stefania Golenia Pruszyńska, członkini Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy p.o. sekretarza , która objęła to dzieło patronatem medialnym swojej gazety i stworzyła dodatkową witrynę  poświęconą  w całości projektowi ,,Kodeksu etycznego nauczyciela”, ks. red. dr Sławomir Czalej – dyr. oddziału gdańskiej wkładki ,,Gościa Niedzielnego”, ks. prałat mgr Ryszard Wołos, dr Jan Klawiter – radny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, b. burmistrz Rumi, n. dypl. dr Maciej 6akiewicz, n. dypl. dr Marek Golemski, n. dypl. mgr Jerzy Wiła – b. st. wiz. kuratorium oświaty oraz b. inspektora Wydziału Edukacji w Gdyni, n. dypl. mgr Bogusława Marynkiewicz-Trocka.

Korespondencja z prof. zw. Edmundem Wittbrodtem – senatorem RP, b. ministrem edukacji, rektorem Politechniki Gdańskiej kilku kadencji, mgr. Maciejem Płażyńskim – posłem RP, byłym marszałkiem sejmu i wicemarszałkiem senatu oraz obecnym burmistrzem miasta Pruszcza Gdańskiego mgr. Januszem Wróblem świadczy jednoznacznie o ich pozytywnym, wspierającym stosunku do idei przyświecającej powstającemu dziełu. Należy podkreślić fundamentalną rolę ks. biskupa prof. Jana Bernarda Szlagi - ordynariusza Diecezji Pelplińskiej, który udzielając błogosławieństwa Ośrodkowi Edukacji Narodowej oraz swoim autorytetem naukowym nadał ww. Ośrodkowi właściwą rangę do działania.

 

UZASADNIENIE INICJATYWY

 Proces edukacyjny, który ogarnia i angażuje tak wiele przejawów życia, ma ogromny wpływ na stan wykształcenia i poziom moralny społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że to właśnie tym, którzy aranżują i wdrażają ów proces, czyli nauczycielom, należy się szczególna uwaga. Międzynarodowa debata na temat roli i zadań nauczycieli we współczesnym świecie odbyła się podczas konferencji UNESCO w Paryżu w roku 1965. Uchwalony tam dokument pn. "Rekomendacja" skierowano do wszystkich państw członkowskich. Zachęcał on do rozwijania myśli naukowej związanej z etyką zawodową. Apelowano w nim do narodowych organizacji nauczycielskich, by opracowały własne kodeksy etyczne lub kodeksy postępowania, które skłaniałyby nauczycieli do wzorowego wypełniania obowiązków zawodowych i przyczyniałyby się do zapewnienia im prestiżu w społeczeństwie.

Dzisiaj polskie prawo oświatowe mówi m.in., że ,,Wszelkie działania edukacyjne i wychowawcze powinny mieć odzwierciedlenie w sytuacjach szkół. Precyzyjne zapisy prawa wewnątrzszkolnego nie mogą być sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem w zakresie praw człowieka, obywatela, praw dziecka, z ogólną normą państwa demokratycznego”. Ten ogólnikowy zapis nie może wystarczyć do zapewnienia prawidłowego procesu edukacyjnego w skomplikowanych relacjach: nauczyciel - uczeń – rodzic, o którym MEN wypowiada się następująco: „Szkoła ukształtuje w uczniach postawy sprzyjające dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:  uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej oraz kulturę osobistą”. Zamiast skutecznego wychowania w obrębie szkoły, zachęca się placówki oświatowe do zacieśniania kontaktów z organami ścigania w myśl haseł ,,zero tolerancji dla przemocy w szkole” czy ,,bezpieczna szkoła”, czyli przede wszystkim  do przeciwstawiania się ekstremalnym przejawom zła, o których informacja od czasu do czasu przenika do mass mediów.

W momencie uzyskania pełnej suwerenności przez Rzeczpospolitą Polską w procesie szkolnego wychowania nastąpiło przejście od całkowitej indoktrynacji do niemal pełnej liberalizacji w tym względzie. Oczekuje się, że miejsce pedagogów traktowanych przedtem jako ,,policjantów myśli”, czy - jeśli kto woli - ,,inżynierów  dusz” przejmą ich odpowiednicy przyklaskujący niemal pełnej swobodzie w wychowaniu młodego pokolenia. Czyżby miało tu miejsce niebezpieczne dla przyszłych pokoleń odreagowywanie okresu totalitaryzmu?

Od lat jesteśmy świadkami funkcjonowania w naszym kraju kodeksów etyki: lekarskiej, sędziowskiej, adwokackiej, radcy prawnego, Karty etycznej mediów i in., a pełnomocnik rządu zabiega o stworzenie kodeksu etyki internetowej. Wobec powyższego wprowadzenie kodeksu etycznego nauczyciela jest tym bardziej konieczne i uzasadnione, gdyż dotyczy szczególnego podmiotu, jakim jest młody człowiek. Edukacja - z wyraźnym akcentem położonym na wychowanie – jako kuźnią ludzkich postaw jest pierwotna w stosunku do wszelkich zawodów i dlatego w pierwszym rzędzie powinna posiadać własny kodeks. O zapotrzebowaniu na tego rodzaju dokument świadczy fakt opracowywania, dla własnych potrzeb, przez szkoły kodeksów etycznych nauczyciela będących dobrowolnymi umowami między nauczycielami. Są to jednak – siłą rzeczy - dokumenty o stosunkowo niskiej randze.

W tej sytuacji nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wychowanie jako proces niezwykle skomplikowany i delikatny wymaga konkretnego wsparcia Ministerstwa Edukacji Narodowej - edukacja (łac. educatio - wychowanie) – które powinno dążyć do tego, by kodeksy: ucznia i etyczny nauczyciela – stały się dokumentami o randze ustaw.

Zaproponowany wstępny projekt kodeksu etycznego nauczyciela wspólnie z wcześniej opracowanym projektem kodeksu ucznia – jako spójna, integralna całość – będą pełniły rolę drogowskazów oraz punktów odniesienia dla nauczycieli, uczniów, rodziców i innych zainteresowanych podmiotów w trakcie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

 

PREAMBUŁA

Nauczyciel - mając świadomość, że wychowanie zadecyduje o pozytywnym lub negatywnym sposobie wykorzystania wiedzy - stara się oddziaływać na ucznia zgodnie z duchem i literą kodeksu ucznia.

 Instrumentalne traktowanie wychowania, czyli skupianie się w głównej mierze na utrzymywaniu za wszelką cenę  ładu na lekcji, w celu zapewnienia maksymalnej efektywności w procesie kształcenia, ma niewiele wspólnego z wychowywaniem, o którym mówił Jan Paweł II w Łowiczu 14.06.1999 r.: ,,Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”.

 Zadania wychowawcze szkoły nie mogą ograniczać się jedynie do stosowania sankcji za wykroczenia zgodnie z obowiązującym kodeksem ucznia. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do łączenia w sposób harmonijny przekazywania wiedzy w procesie poznawczo-kształcącym z wszechstronnym kształtowaniem osobowości uczniów. Wynika z tego, że oddziaływanie wychowawcze wymaga od nauczyciela podobnego zaangażowania, jak w skutecznym przekazywaniu wiedzy przedmiotowej.

 Niniejszy wstępny projekt kodeksu etycznego nauczyciela stanowi rejestr postulatów etycznych dotyczących sfery moralnej nauczyciela, jego kultury, osobistej odpowiedzialności, wrażliwości, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, sposobu postrzegania świata, wiedzy i kompetencji. Dokument ten wspólnie z kodeksem ucznia ma na celu doprecyzowanie i w następstwie udoskonalenie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami w procesie dydaktyczno-wychowawczym, a dla innych zainteresowanych podmiotów ma uczynić ów proces bardziej czytelnym.

 

POSTAWA, PRAWA I POWINNOŚCI NAUCZYCIELA

Postawa etyczna nauczyciela

1. Nauczyciel pamięta, że efekty jego oddziaływań wychowawczych w głównej mierze zależą  od tego, czy sam postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi, które wpaja uczniom i czy kieruje się takimi samymi zasadami etycznymi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Powinna go cechować wysoka kultura osobista i wyjątkową dbałość o kulturę  języka ojczystego.

2. Nauczyciel wychowuje ucznia do odpowiedzialności za własne czyny i przygotowuje do ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów.

3. Nauczyciela obowiązuje: sprawiedliwość,  bezinteresowność, obiektywizm, szacunek i takt wobec każdego ucznia.

4. Nauczyciel wychowuje w duchu patriotycznym i w zgodzie z wartościami konstytuującymi cywilizację europejską. Z powagą i szacunkiem odnosi się do przekonań religijnych uczniów, podkreślając wkład chrześcijaństwa w rozwój cywilizacyjny ludzkości.

5. W pracy wychowawczej nie opowiada się za jakąkolwiek opcją polityczną, mając jednocześnie prawo do posiadania i obrony własnych poglądów.

6. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowywania szczególnej ostrożności w przekazywaniu informacji o uczniu i jego środowisku rodzinnym.

7. Nauczyciel przestrzega przed zagrożeniami płynącymi z nałogów jako źródła patologii społecznych; przeciwdziała im, propagując postawy prozdrowotne.

8. Nauczycielom nie wolno włączać uczniów do żadnych form protestów, których celem miałaby być obrona własnych interesów.

9. Nauczyciel nie podważa autorytetu innych nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

10. Nauczyciel troszczy się o dobre imię szkoły, prestiż zawodu, aktywnie włącza się w życie szkoły oraz stara się poszerzać jej oddziaływanie na rzecz środowiska.

11. Nauczyciel, kierując się solidarnością zawodowa, dzieli się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami.

12. Nauczyciel przeciwdziała dyskryminacji, traktuje wszystkich uczniów jednakowo niezależnie od: rasy, narodowości, sytuacji materialnej, pozycji społecznej.

13. Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji do osiągania korzyści osobistych kosztem ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów.

14. Nauczyciel, który naruszył zasady etyki zawodowej, powinien podjąć  niezwłocznie działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód.

Prawa nauczyciela

1. W sytuacjach spornych nauczyciel ma prawo przedstawić motywacje swojego postępowania.

2. Nauczyciel ma prawo do szacunku ze strony uczniów, rodziców i swoich przełożonych oraz do godnego wynagrodzenia i godnych warunków pracy.

3. Ma prawo do nowoczesnego warsztatu pracy, umożliwiającego stosowanie nowatorskich form i metod pracy, w tym technologii informacyjnej.

4. Ma prawo ubiegać się o dofinansowanie do form doskonalenia i dokształcania z funduszu przeznaczonego na ten cel.

5. Ma prawo do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego w celu podnoszenia efektywności oddziaływań edukacyjnych.

6. Ma prawo do wdrażania innowacji pedagogicznych.

7. Ma prawo do odwołania od krzywdzącej jego zdaniem oceny pracy oraz do obrony swoich praw.

Powinności nauczyciela

1. Nauczyciel wspomaga rodziców w procesie wychowania oraz troszczy się o wszechstronny rozwój ucznia w sferze intelektualnej, duchowej, fizycznej i społecznej. Uaktywnia jego wewnętrzny potencjał twórczy, rozwija zdolności, inspiruje oraz pomaga w poszukiwaniu tego, co dobre dla jego rozwoju i doskonalenia osobowego. Rozwija u uczniów pasję poznawczą, samodzielność  w wyciąganiu wniosków, refleksyjność oraz poczucie samokrytycyzmu

2. Nauczyciel ma obowiązek sumiennie wywiązywać się ze swoich zadań w procesie nauczania, wychowania i opieki.

3. Nauczyciel, wykazując życzliwość,  wyrozumiałość i cierpliwość,  buduje swe relacje z uczniem na zaufaniu w stosunku do niego, a gdy zachodzi potrzeba, stara się wczuwać w jego położenie w celu podjęcia możliwie najtrafniejszej decyzji wychowawczej. Jest stanowczy i konsekwentny.

4. Nauczyciel jest moralnie zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji (dokształcania i doskonalenia).

5. Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

6. Nauczyciel zwraca uwagę na wygląd estetyczny uczniów i ład w ich otoczeniu, dając przykład własną postawą.

7. Nauczyciel daje uczniom przykład właściwego współżycia w zespole, ucząc zasad zespołowego współdziałania.

8. Nauczyciel służy fachową poradą rodzicom w sprawach dydaktyczno-wychowawczych.

Oprac.: dr Ferdynand Froissart, przewodniczący OEN

 

(Niniejszy Kodeks nauczyciela stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość wraz z Kodeksem ucznia, opublikowanym w styczniowym numerze ,,Dyrektora Szkoły”, a także w witrynie poświęconej Kodeksowi ucznia http://kodeksuczniaprojektcivitaschristiana.blox.pl/html).


 

środa, 06 października 2010
Kodeks etyczny nauczyciela. Podstawowe informacje (1)

Kodeks etyczny nauczyciela − zbiór zasad służących nauczycielowi pomocą w rozstrzyganiu problemów etycznych. Jest wyrazem przekonania o szczególnym wymiarze etycznym wynikającym z roli społecznej nauczyciela [1]. Nawiązując do sfery moralnej nauczyciela, jego kultury osobistej, odpowiedzialności, wrażliwości, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, sposobu postrzegania świata, wiedzy i kompetencji ustala zasady właściwego postępowania w szkolnym procesie edukacyjnym.

Problematyka moralności w pracy nauczyciela obecnie znajduje swoje odbicie w ,,Karcie nauczyciela” [...] stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: [...] przestrzega podstawowych zasad moralnych” [2]. Nauczyciel w szkolnym procesie edukacyjnym (łac. educatio − wychowanie) wspomaga w wychowywaniu rodziców uczniów zgodnie z ,,Ustawą o systemie oświaty”, w myśl  której ,,[...] Nauczanie i wychowanie − respektując chrześcijański system wartości − za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki” [3]. 

W międzynarodowej debacie na temat roli i zadań nauczycieli we współczesnym świecie, która odbyła się podczas konferencji UNESCO w Paryżu w roku 1965 uchwalono tzw. rekomendację. Dokument ten − skierowany do wszystkich państw członkowskich − zachęcał do rozwijania myśli naukowej związanej z etyką zawodową. Apelowano w nim do narodowych organizacji nauczycielskich, by opracowały własne kodeksy etyczne lub kodeksy postępowania, które skłaniałyby nauczycieli do wzorowego wypełniania obowiązków zawodowych i przyczyniłyby się do zapewnienia im prestiżu w społeczeństwie [4].  Ciekawostkę stanowi Kodeks Nauczyciela opracowany w 1872 [5]. Obecnie, w Polsce nie obowiązują kodeksy etyczne nauczyciela. Wszelkie działania edukacyjne i wychowawcze powinny mieć odzwierciedlenie w statutach szkół” [6].

,,Ustawa o systemie oświaty” określiła zadania organów szkoły (placówki oświatowej) w zakresie tworzenia prawa, które nazywamy prawem wewnątrzszkolnym. Do tych zadań należy m.in. opracowanie statutu szkoły [7]. Tymczasem, przykładowo, w Stanach Zjednoczonych kodeksy etyczne nauczyciela są dziełem skupiającego wybitnych krajowych edukatorów, Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli (AAE) [8]

Aktualnie toczy się dyskusja na temat wprowadzenia kodeksu etycznego nauczyciela, o randze ustawy, obowiązującego w publicznych placówkach oświatowych [9,10]. Ponadto należy pamiętać, że ,,Od lat jesteśmy świadkami funkcjonowania w naszym kraju kodeksów: etyki lekarskiej, etyki  sędziowskiej, etyki adwokackiej, etyki radcy prawnego, karty etycznej mediów i innych” [11]. O zapotrzebowaniu na kodeksy etyczne nauczyciela świadczą funkcjonujące tego rodzaju dokumenty [12,13] opracowywane, z własnej inicjatywy, przez poszczególne szkoły. Wzrasta również liczba wyższych uczelni, które decydują się na opracowanie własnych akademickich kodeksów etycznych[ 14,15]. Polskie Towarzystwo Nauczycieli opracowało - zaaprobowany na piśmie przez Jana Pawła II – zawierający przyrzeczenie nauczycielskie, Kodeks Etyki Nauczycielskiej [16], który ,,[...] ma stanowić dla nauczycieli inspirację i zachętę do troski i szczególnej dbałości o stronę moralną ich postępowania”.

Dr Ferdynand Froissart, przewodniczący Ośrodka Edukacji Narodowej KS ,,Civitas Christiana”

Cd.:  Przypisy - niżej. Patrz też ta publikacja w Gazecie Autorskiej ,,IMPRESJee


wtorek, 05 października 2010
Kodeks etyczny nauczyciela. Przypisy (2)

 Przypisy 1. Kodeks Etyczny Nauczyciela wg Centrum Edukacji Obywatelskiej

2. Karta Nauczyciela − USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. 

3. Karta Nauczyciela − USTAWA z dnia 7 września 1991 

4. Czy nauczycielowi potrzebny jest kodeks etyczny? − EID 5. Kodeks Nauczyciela z 1872 roku 6. Interpelacja poselska nr 598 − Zapytanie w sprawie kodeksu ucznia

 7. A, B, C na temat Statutu Szkoły/Placówki oświatowej 8. Code of Ethics for Educators − AAE

9. Rzecz o kodeksie etycznym nauczyciela 

10. Będzie kodeks etyki dla nauczycieli. Potrzebny?

11. Ferdynand Froissart ,,Kodeks Etyczny Nauczyciela – projekt” Nauczycielska Edukacja, Biuletyn Centrum Edukacji, Nr7/53, Koszalin 2009.

12. Kodeks etyczny − Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie 

13. Kodeks Etyczny Nauczyciela − Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku 

14. Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego 

15. Urodzaj na Akademickie Kodeksy Etyczne 

16. Polskie Towarzystwo Nauczycieli ,,Kodeks Etyki Nauczycielskiej” Warszawa 1997

Linki uzupełniające:  Kodeks etyki lekarskiej -    http://www.nil.org.pl/xml/nil/wladze/str_zl/zjazd/kel  

Kodeks etyki sędziowskiej – http://www.krs.pl/admin/files/100139.doc     

Kodeks Etyki adwokackiej -  http://www.nra.pl/nra.php?id=249 

Kodeks etyki radcy prawnego - http://www.kancelaria.koszalin.pl/akty_prawne/ke.pdf 

Karta etyczna mediów http://www.sdrp.eprasa.com/Dokumenty/karta_dziennikarzy.pdf

 

Patrz też  publikacja w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” http://impresjeee.blox.pl/2010/10/Kodeks-etyczny-nauczyciela-Podstawowe-informacje.html

 

 


 

niedziela, 02 sierpnia 2009
JAKIE BĘDĄ RZECZPOSPOLITE?

 

 

Na zdjęciu od prawej: prof. Jan Godlewski, dr Barbara Froissart,

przew. Bożena Brauer, zasłużona dla oświaty mgr Zofia Kuropatwńska

 

W czerwcowym spotkaniu podsumowującym prace nad projektem ,,Kodeksu etycznego nauczyciela” udział wzięli: prof. dr hab. Jan  Godlewski, prof. zw.  PG  - sprawujący obecnie funkcję  prorektora Politechniki Gdańskiej, mgr Waldemar  Jaroszewicz  - przew. Pomorskiego Oddziału ,,Civitas Christiana, n. dypl. dr Barbara Froissart, mgr Zofia Kuropatwińska - członkini Komitetu Założycielskiego NSZZ ,, Solidarność Oświaty” powstałej w wyniku porozumień sierpniowych w 1980 r.,  n. dypl. Bożena Brauer –  przew. K M PO i W  NSZZ ,,Solidarność” w Gdańsku, n. dypl. dr Marek Golemski,  n. dypl. mgr Jerzy Wiła – b. st. wiz. kuratorium oświaty oraz b. insp. Wydziału Edukacji w Gdyni, n. dypl. mgr Bogusława Marynkiewicz – Trocka.

 Na wstępie przewodniczący dr Ferdynand Froissart podziękował obecnym za  aktywne  uczestniczenie w procesie opracowywania projektu  ,,Kodeksu etycznego nauczyciela” oświadczając, że jest to ostatnie spotkanie poświęcone tworzeniu tego dzieła. Ów projekt wraz z wcześniej opracowanym projektem ,,Kodeksu ucznia” stanowią spójną całość i w przyszłości tj. gdy uzyskają rangę ustawy mogłyby wspólnie z obowiązującą ,,Ustawą oświatową” tworzyć szkolną konstytucję.

 W toku tego spotkania zostały przedstawione  trzy – nasuwające się w chwili obecnej -  możliwe ścieżki doprowadzające do szerszej debaty nad projektami i w konsekwencji prowadzące do nadania tym dokumentom wspomnianej wagi: 1. Doprowadzenie do sytuacji, w której oba projekty staną się przedmiotem dyskusji na forum Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Do pomocy w tej materii wstępnie zobowiązał się  - na jednym ze spotkań - członek tej Komisji b. senator RP Antoni Szymański; 2. Wzbudzenie powstałymi projektami kodeksów zainteresowania  u  znanych, kompetentnych w dziedzinie edukacji, osób poszukujących sposobu na uzdrowienie procesu wychowawczego  w szkołach; 3. Podjęcie starań w celu przeprowadzenia inicjatywy obywatelskiej tj.  poddania -  omawianych opracowań po specjalistycznym szlifie od strony etyki i formy stosownej dla tego rodzaju dokumentów - pod głosowanie Sejmu RP. Chodziłoby o znalezienie sprzymierzeńców do przeprowadzenia akcji zebrania wystarczającej liczby podpisów obywateli.

 Optymizmem w tych staraniach napawa fakt, że w licznych wypowiedziach różnych, często o uznanym autorytecie osób – niezależnie od prezentowanych opcji politycznych - komentujących negatywne zachowania uczniów pobrzmiewa tęsknota za podjęciem konkretnych  kroków uzdrawiających obecny proces wychowawczy.

Można śmiało przyjąć  tezę, że jeśli Ministerstwo Edukacji  Narodowej nie przejmie współodpowiedzialności nad wychowaniem  w szkołach spełnienie przesłania  wynikającego  z hasła ,,Takie będą Rzeczypospolite  jakie  młodzieży chowanie” nie wróży  nam, jako społeczeństwu, nic dobrego. Trwające kilka lat, dobrowolne, bezinteresowne uczestniczenie w spotkaniach edukacyjnych kompetentnych przedstawicieli świata polityki, administracji samorządowej i rządowej, nauczycieli akademickich, związkowców,  działaczy organizacji pozarządowych, dyrektorów i  nauczycieli zdaje się potwierdzać powyższą tezę.

Obecni uznali, że projekty: ,,Kodeksu ucznia” i ,,Kodeksu etycznego nauczyciela”, zanim zaczną  obowiązywać w placówkach oświatowych, powinny zostać starannie dopracowane przez wysokiej klasy fachowców zarówno pod względem etycznym jaki formy należnej tego typu dokumentom. Ostatnia część spotkania została poświęcona szczegółowemu przedyskutowaniu, tekstu ,,Kodeksu etycznego nauczyciela”. Uwagi te zostały uwzględnione w ostatecznej wersji tego projektu.

 Ferdynand Froissart, przewodniczący OEN

 

 

 


Kodeks etyczny nauczyciela, projekt, cz. 1.
Ogólnopolski Ośrodek Edukacji Narodowej KS ,,Civitas Christiana” Gdańsk 2008
 Niniejszy projekt ,,Kodeksu etycznego nauczyciela” powstał pod kierownictwem dra Ferdynanda Froissarta – wicekuratora  gdańskiej oświaty w latach 1990 - 1996  przy szerokiej współpracy z politykami, urzędnikami administracji samorządowej i rządowej, związkowcami, z działaczami organizacji pozarządowych, nauczycielami akademickimi, dyrektorami i  nauczycielami szkół.
Wymienione poniżej osoby w sposób szczególny przyczyniły się  do opracowania niniejszego projektu: prof. dr hab. Jan  Godlewski, prof. zw.  - sprawujący PG obecnie funkcję  prorektora Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski -  pisarz,  historyk  literatury na Uniwersytecie Gdańskim, n. dypl. mgr Ewa Łowkiel – wiceprezydent Gdyni,  Antoni Szymański –  członek Komisji do Spraw Rodzin przy Episkopacie Polskim, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów sądowych, b. senator RP,  mgr Wademar  Jaroszewicz - przew. Pomorskiego Oddziału ,,Civitas Christiana”,  mgr Adam Krawiec - dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, mgr Elżbieta Lamparska –  wicedyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, n. dypl. dr Barbara Froissart, n. dypl. mgr Piotr Gierszewski – gdański radny, przew. Gdańskiej Komisji Edukacji, b. dyr. szkoły,  n. dypl. dr inż. Jerzy Wiśniewski  - dyr. Wydz. Diagnoz i Analiz Edukacji kuratorium oświaty w Gdańsku, b. dyr. szkoły, mgr Zofia Kuropatwińska - członkini Komitetu Założycielskiego NSZZ ,,Solidarność Oświaty” powstałej w wyniku porozumień sierpniowych w 1980 r., mgr Wojciech Książek – wiceminister edukacji w rządzie Jerzego Buzka, przew. RS OiW NSZZ,,Solidarność”,  n. dypl. Bożena Brauer –  przew. K M PO i W  NSZZ ,,S” w Gdańsku wraz z zespołem doświadczonych nauczycieli,  red. naczelna  Gazety Autorskiej ,,IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl. Stefania Golenia Pruszyńska, członkini Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy p.o. sekretarza , która  objęła to dzieło patronatem medialnym swojej gazety i  stworzyła dodatkową witrynę poświęconą w całości  projektowi ,,Kodeksu etycznego  nauczyciela”, ks. red. dr Sławomir Czalej – dyr. Oddziału gdańskiej wkładki ,,Gościa Niedzielnego”, dr Jan Klawiter – radny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, b. burmistrz Rumii,  n. dypl.  dr Maciej Żakiewicz, n. dypl. dr Marek Golemski,  n. dypl. mgr Jerzy Wiła – b. st. wiz. kuratorium oświaty oraz b. insp. Wydziału Edukacji w Gdyni, n. dypl. mgr Bogusława Marynkiewicz-Trocka.
 Korespondencja z  prof. Edmundem Wittbrodtem – senatorem RP, b. ministrem edukacji, rektorem  Politechniki Gdańskiej kilku kadencji, Maciejem Płażyńskim posłem RP, byłym marszałkiem sejmu i wicemarszałkiem senatu   oraz obecnym burmistrzem miasta Pruszcza Gdańskiego Januszem Wróblem świadczy jednoznacznie  o ich pozytywnym, wspierającym stosunku do idei przyświecającej powstającemu dziełu. Należy podkreślić fundamentalną rolę  ks. biskupa prof. Jana Bernarda  Szlagi - ordynariusza Diecezji Pelplińskiej, który udzielając błogosławieństwa Ośrodkowi Edukacji Narodowej oraz swoim autorytetem naukowym, nadał ww. Ośrodkowi właściwą rangę do  działania.
 (Projekt stanowi wzajemnie uzupełniającą  się  całość wraz z Kodeksem ucznia opublikowanym w styczniowym numerze ,,Dyrektora Szkoły” oraz w Gazecie Autorskiej ,,IMPRESJee” w 2008 roku). 


KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA. UZASADNIENIE INICJATYWY (cz. 2)
Proces edukacyjny, który zgarnia i angażuje tak wiele przejawów życia, ma ogromny wpływ na stan wykształcenia i poziom moralny społeczeństwa.. Nic więc dziwnego, że to właśnie tym, którzy aranżują i wdrażają ów proces, czyli nauczycielom, należy się szczególna uwaga. Międzynarodowa debata na temat roli i zadań nauczycieli we współczesnym świecie odbyła się podczas konferencji UNESCO w Paryżu w roku 1965. Uchwalony tam dokument, nazwany Rekomendacją, skierowano do wszystkich państw członkowskich. Zachęcał on do rozwijania myśli naukowej związanej z etyką zawodową. Apelowano w nim do narodowych organizacji nauczycielskich, by opracowały własne kodeksy etyczne lub kodeksy postępowania, które skłaniałyby nauczycieli do wzorowego wypełniania obowiązków zawodowych i przyczyniałyby się do zapewnienia im prestiżu w społeczeństwie.
 Dzisiaj polskie prawo oświatowe mówi m.in., że ,,Wszelkie działania edukacyjne i wychowawcze powinny mieć odzwierciedlenie w sytuacjach szkół... Precyzyjne zapisy prawa wewnątrz-szkolnego nie mogą być sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem w zakresie praw człowieka, obywatela, praw dziecka, z ogólną normą państwa demokratycznego”. Ten ogólnikowy zapis nie może wystarczyć w zapewnieniu prawidłowego procesu edukacyjnego w skomplikowanych relacjach: nauczyciel - uczeń – rodzic, o którym MEN wypowiada się następująco: „Szkoła ukształtuje w uczniach postawy sprzyjające dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej oraz kultura osobista”.
 Miast skutecznego wychowania w obrębie szkoły, zachęca się placówki oświatowe do zacieśniania kontaktów z organami ścigania w myśl haseł ,,zero tolerancji dla przemocy w szkole” czy ,,bezpieczna szkoła”, czyli przede wszystkim do przeciwstawiania się ekstremalnym przejawom zła, o których informacja od czasu do czasu przenika do mass mediów.
 W momencie uzyskania pełnej suwerenności przez Rzeczpospolitą nastąpiło przejście od całkowitej indoktrynacji w wychowywaniu do niemal pełnej liberalizacji w tym względzie. Oczekuje się, że miejsce pedagogów traktowanych przedtem jako ,,policjantów myśli”, czy - jeśli kto woli - ,,inżynierów dusz” przejmą ich odpowiednicy przyklaskujący niemal pełnej swobodzie w wychowywaniu młodego pokolenia. Czyżby miało tu miejsce niebezpieczne dla przyszłych pokoleń odreagowywanie okresu totalitaryzmu?
 Od lat jesteśmy świadkami funkcjonowania w naszym kraju kodeksów etyki: lekarskiej, sędziowskiej, adwokackiej, radcy prawnego, Karty etycznej mediów i in., a pełnomocnik rządu zabiega o stworzenie kodeksu etyki internetowej. Wobec powyższego wprowadzenie kodeksu etycznego nauczyciela jest tym bardziej konieczne i uzasadnione, gdyż dotyczy szczególnego podmiotu, jakim jest młody człowiek. Edukacja - z wyraźnym akcentem położonym na wychowanie - jako kuźnia ludzkich postaw jest pierwotna w stosunku do wymienionych zawodów i w związku z tym jest wobec nich co najmniej równie ważna. O zapotrzebowaniu na tego rodzaju dokumentu świadczy również fakt opracowywania przez nieliczne szkoły Kodeksów etycznych nauczyciela będących dobrowolnymi umowami między nauczycielami. Są to jednak – siłą rzeczy - dokumenty o dość niskiej randze.
 W tej sytuacji nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wychowanie jako proces niezwykle skomplikowany i delikatny wymaga konkretnego wsparcia Ministerstwa Edukacji Narodowej - edukacja (łac. educatio - wychowanie) – które powinno dążyć do tego, by kodeksy: ucznia i etyczny nauczyciela – stały się ustawami.
 Zaproponowany wstępny projekt kodeksu etycznego nauczyciela wspólnie z wcześniej opracowanym, projektem kodeksu ucznia – jako spójna, integralna całość - będą drogowskazami oraz punktami odniesienia w trakcie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych dla nauczycieli, uczniów, rodziców i innych zainteresowanych podmiotów.

 Kodeks etyczny nauczyciela. Projekt, cz. 3. POSTAWA, POWINNOŚCI I PRAWA NAUCZYCIELA
1. Nauczyciel wspomaga rodziców w procesie wychowania oraz troszczy się o wszechstronny rozwój ucznia w sferze intelektualnej, duchowej, fizycznej i społecznej. Uaktywnia jego wewnętrzny potencjał twórczy, rozwija zdolności, inspiruje oraz pomaga w poszukiwaniu tego, co dobre dla jego rozwoju i doskonalenia osobowego. Rozwija u uczniów pasję poznawczą, samodzielność w wyciąganiu wniosków, refleksyjność oraz  poczucie samokrytycyzmu. 2. Nauczyciel pamięta, że efekty jego oddziaływań wychowawczych w głównej mierze zależą od tego, czy sam postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi, które wpaja uczniom i czy kieruje się takimi samymi zasadami etycznymi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Powinna go cechować wysoka kultura osobista i wyjątkowa dbałość o kulturę języka ojczystego. 3. Nauczyciel ma obowiązek sumiennie wywiązywać się ze swoich zadań w procesie nauczania, wychowania i opieki. 4. Nauczyciel, wykazując życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość, buduje swe relacje z uczniem na zaufaniu w stosunku do niego, a gdy zachodzi potrzeba stara się wczuwać w jego położenie w celu podjęcia możliwie najtrafniejszej decyzji wychowawczej. Jest stanowczy i konsekwentny. 5. Nauczyciel wychowuje ucznia do odpowiedzialności za własne czyny i przygotowuje do ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów. 6. Nauczyciela obowiązuje: sprawiedliwość, bezinteresowność, obiektywizm, szacunek i takt wobec każdego ucznia. 7. W sytuacjach spornych nauczyciel ma prawo przedstawić motywacje swojego postępowania. 8. Nauczyciel ma prawo do szacunku ze strony uczniów, rodziców i swoich przełożonych oraz do godnego wynagrodzenia i godnych warunków pracy. 9. Nauczyciel jest moralnie zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji  (dokształcania i doskonalenia). 10. Ma prawo do nowoczesnego warsztatu pracy, umożliwiającego stosowanie nowatorskich form i metod pracy, w tym technologii informacyjnej. 11. Ma prawo ubiegać się o dofinansowanie do form doskonalenia i dokształcania  z funduszu przeznaczonego na ten cel. 12. Ma prawo do   zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego    w celu podnoszenia efektywności oddziaływań edukacyjnych. 13. Ma prawo do wdrażania innowacji pedagogicznych. 14. Ma prawo do odwołania od krzywdzącej jego zdaniem oceny pracy oraz do obrony swoich praw.Kodeks etyczny nauczyciela. Projekt, cz. 4. POSTAWA, POWINNOŚCI I PRAWA NAUCZYCIELA
15. Nauczyciel wychowuje w duchu patriotycznym i w zgodzie z wartościami konstytuującymi cywilizację europejską. Z powagą i szacunkiem odnosi się do przekonań religijnych uczniów, podkreślając  wkład chrześcijaństwa w rozwój cywilizacyjny ludzkości. 18. W pracy  wychowawczej nie opowiada się za  jakąkolwiek opcją polityczną mając jednocześnie prawo do przedstawiania własnych poglądów. 19. Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. 20. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowywania szczególnej ostrożności w    przekazywaniu   informacji o uczniu i jego środowisku rodzinnym. 21. Nauczyciel przestrzega przed zagrożeniami płynącymi z nałogów jako źródła patologii społecznych; przeciwdziała im, propagując postawy prozdrowotne. 22. Zwraca uwagę na wygląd estetyczny uczniów i ład w ich otoczeniu , dając przykład własną postawą. 23.Nauczycielom nie wolno włączać uczniów do żadnych form protestów, których celem miałaby być obrona własnych  interesów. 24.Nauczyciel uczy zasad zespołowego współdziałania. 25.    Nauczyciel daje uczniom przykład właściwego współżycia w zespole. 26.   Nauczyciel nie podważa autorytetu innych nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. 27.   Nauczyciel troszczy się o dobre imię szkoły, prestiż zawodu, aktywnie włącza się wżycie szkoły oraz stara się poszerzać jej oddziaływanie na rzecz środowiska. 28. Nauczyciel dzieli się zdobytym doświadczeniem i wiedzą s innymi nauczycielami. 29. Nauczyciel służy  fachową poradą rodzicom w sprawach dydaktyczno-wychowawczych. 30.       Nauczyciel kieruje się solidarnością zawodową. 31. Nauczyciel przeciwdziała dyskryminacji, traktuje wszystkich uczniów jednakowo niezależnie od: rasy, narodowości, światopoglądu, wyznawanego  systemu wartości, sytuacji  materialnej,  pozycji  społecznej,  poglądów politycznych rodziców. 32. Nauczyciel nie  może  wykorzystywać swojej pozycji do osiągania korzyści  osobistych. kosztem ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów. 33. Nauczyciel, który naruszył zasady etyki zawodowej powinien podjąć niezwłocznie działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód.
Opr.: dr Ferdynand Froissart, przewodniczący OEN

 niedziela, 07 czerwca 2009
KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA. PROJEKT (cz. 1)
OPRACOWANY W LATACH 2007 – 2009  (stanowi  całość wraz z kodeksem ucznia).
Niniejszy projekt Kodeksu etycznego nauczyciela powstał pod kierownictwem dra Ferdynada Froissarta – wicekuratora  gdańskiej oświaty w latach 1990 - 1996  przy szerokiej współpracy z politykami, urzędnikami administracji samorządowej i rządowej, związkowcami, z działaczami organizacji pozarządowych, nauczycielami akademickimi, dyrektorami szkół,  nauczycielami szkół różnych poziomów organizacyjnych i przedstawicieli świata kultury.
Wymienione poniżej osoby w sposób szczególny przyczyniły się  do opracowania niniejszego projektu: prof. dr hab. Jan  Godlewski, prof. zw. PG -  dziekan Wydziału  Fizyki     Technicznej  i   Matematyki   Stosowanej  Politechniki. Gdańskiej,  b.  prorektor  tej uczelni,  prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski -  pisarz,  historyk  literatury na Uniwersytecie Gdańskim, n. dypl. mgr Ewa Łowkiel – wiceprezydent Gdyni,  Antoni Szymański  członek Komisji do Spraw Rodzin przy Episkopacie Polskim, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów sądowych, b. senator RP,  mgr Wademar  Jaroszewicz –- przew. Pomorskiego Oddziału ,,Civitas Christiana”,  mgr Elżbieta Lamparska  wicedyrektor Dep. Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, n. dypl. mgr Piotr Gierszewski – gdański radny, przew. Gdańskiej Komisji Edukacji, b. dyr. szkoły,  n. dypl. dr inż. Jerzy Wiśniewski  - dyr. Wydz. Diagnoz i Analiz Edukacji kuratorium oświaty w Gdańsku, b. dyr. szkoły, n. dypl. Bożena Brauer  przew. K M PO i W  NSZZ ,,S” w Gdańsku wraz z zespołem doświadczonych nauczycieli red. naczelna "IMPRESJee" Gazety Autorskiej www.impresjeee.blox.pl. Stefania Golenia Pruszyńska, członkini Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy p.o. sekretarza , która  objęła to dzieło patronatem medialnym swojej gazety i  stworzyła dodatkową witrynę poświęconą w całości  projektowi ,,Kodeksu etycznego  nauczyciela” http://kodeksnauczycielaprojektcchwimpresjeegazecieautorskiej.blox.pl/htmlks. red. dr Sławomir Czalej – dyr. Oddziału gdańskiej wkładki ,,Gościa Niedzielnego”, dr Jan Klawiter – radny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, b. burmistrz Rumii,  n. dypl.  dr Maciej Żakiewicz - autor publikacji o tematyce historycznej, n. dypl. dr Marek Golemski – autor publikacji o tematyce historycznej, n. dypl. mgr Jerzy Wiła – b. st. wiz. kuratorium oświaty oraz b. insp. Wydziału Edukacji w Gdyni, n. dypl. mgr Bogusława Marynkiewicz – Trocka,  dypl. dr Barbara Froissart – autorka publikacji o tematyce polonistycznej, n. dypl. mgr Zofia Kuropatwińska.

 Korespondencja z panami:  prof. Edmundem Wittbrodtem – senatorem RP, b. ministrem edukacji, rektorem  Politechniki Gdańskiej kilku kadencji, Maciejem Płażyńskim – posłem RP, byłym marszałkiem sejmu i wicemarszałkiem senatu, oraz obecnym burmistrzem miasta Pruszcza Gdańskiego mgr. Januszem Wróblem, świadczy jednoznacznie  o ich pozytywnym, wspierającym stosunku do idei przyświecającej powstającemu dziełu.

 Należy podkreślić fundamentalną rolę  ks. biskupa prof. Jana Bernarda  Szlagi - ordynariusza Diecezji Pelplińskiej, który udzielając błogosławieństwa Ośrodkowi Edukacji Narodowej oraz swoim autorytetem naukowym, nadał ww. Ośrodkowi właściwą rangę do  działania. KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA. UZASADNIENIE INICJATYWY (cz. 2)
 Proces edukacyjny, który zgarnia i angażuje tak wiele przejawów życia, ma ogromny wpływ na stan wykształcenia i poziom moralny społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że to właśnie tym, którzy aranżują i wdrażają ów proces, czyli nauczycielom, należy się szczególna uwaga. Międzynarodowa debata na temat roli i zadań nauczycieli we współczesnym świecie odbyła się podczas konferencji UNESCO w Paryżu w roku 1965. Uchwalony tam dokument, nazwany "Rekomendacją", skierowano do wszystkich państw członkowskich. Zachęcał on do rozwijania myśli naukowej związanej z etyką zawodową. Apelowano w nim do narodowych organizacji nauczycielskich, by opracowały własne kodeksy etyczne lub kodeksy postępowania, które skłaniałyby nauczycieli do wzorowego wypełniania obowiązków zawodowych i przyczyniałyby się do zapewnienia im prestiżu w społeczeństwie.
 Dzisiaj polskie prawo oświatowe m.in. mówi, że ,,Wszelkie działania edukacyjne i wychowawcze powinny mieć odzwierciedlenie w sytuacjach szkół... Precyzyjne zapisy prawa wewnątrz-szkolnego nie mogą być sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem w zakresie praw człowieka, obywatela, praw dziecka, z ogólną normą państwa demokratycznego”. Ten ogólnikowy zapis nie może wystarczyć w zapewnieniu prawidłowego procesu edukacyjnego w skomplikowanych relacjach: nauczyciel - uczeń – rodzic, o którym MEN wypowiada się następująco: „Szkoła ukształtuje w uczniach postawy sprzyjające dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej oraz kultura osobista”.
Miast skutecznego wychowania w obrębie szkoły, zachęca się placówki oświatowe do zacieśniania kontaktów z organami ścigania w myśl haseł ,,zero tolerancji dla przemocy w szkole” czy ,,bezpieczna szkoła”, czyli przede wszystkim do przeciwstawiania się ekstremalnym przejawom zła, o których informacja od czasu do czasu przenika do mass mediów.
 W momencie uzyskania pełnej suwerenności przez Rzeczpospolitą nastąpiło przejście od całkowitej indoktrynacji w wychowywaniu do niemal pełnej liberalizacji w tym względzie. Oczekuje się, że miejsce pedagogów traktowanych przedtem jako ,,policjantów myśli”, czy - jeśli kto woli - ,,inżynierów dusz” przejmą ich odpowiednicy przyklaskujący niemal pełnej swobodzie w wychowywaniu młodego pokolenia. Czyżby miało tu miejsce niebezpieczne dla przyszłych pokoleń odreagowywanie okresu totalitaryzmu?
 Od lat jesteśmy świadkami funkcjonowania w naszym kraju kodeksów etyki: lekarskiej, sędziowskiej, adwokackiej, radcy prawnego, Karty etycznej mediów i in., a pełnomocnik rządu zabiega o stworzenie kodeksu etyki internetowej. Wobec powyższego wprowadzenie kodeksu etycznego nauczyciela jest tym bardziej konieczne i uzasadnione, gdyż dotyczy szczególnego podmiotu, jakim jest młody człowiek. Edukacja - z wyraźnym akcentem położonym na wychowanie - jako kuźnia ludzkich postaw jest pierwotna w stosunku do wymienionych zawodów i w związku z tym jest wobec nich co najmniej równie ważna. O zapotrzebowaniu na tego rodzaju dokumentu świadczy również fakt opracowywania przez nieliczne szkoły Kodeksów etycznych nauczyciela będących dobrowolnymi umowami między nauczycielami. Są to jednak – siłą rzeczy - dokumenty o dość niskiej randze.
 W tej sytuacji nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wychowanie jako proces niezwykle skomplikowany i delikatny wymaga konkretnego wsparcia Ministerstwa Edukacji Narodowej - edukacja (łac. educatio - wychowanie) – które powinno dążyć do tego, by kodeksy: ucznia i etyczny nauczyciela – stały się ustawami.
 Zaproponowany wstępny projekt kodeksu etycznego nauczyciela wspólnie z wcześniej opracowanym, projektem kodeksu ucznia – jako spójna, integralna całość - będą drogowskazami oraz punktami odniesienia w trakcie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych dla nauczycieli, uczniów, rodziców i innych zainteresowanych podmiotów.

  
1 , 2